ค่ายลูกเสือแทนคุณ

นายประพันธ์ ทองหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ได้นำคณะครูและนักเรียน

เข้าร่วมพักแรม ลูกเสือ สามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นการเข้าค่ายพักแรม ตามกระบวนการเรียนรู้ของลูกเสือ
เมื่อวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
 
 
 
 
   

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 57 หมู่ 3 บ้านนาเม็ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5334-8123 โทรสาร 0-5334-8123
E-mail naboon2006@hotmail.com