3 รางวัล โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

นายสนิท อินทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดได้มอบหมายให้ นายอภินพ ธนะสาร ครูวิทยาศาสตร์

นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดโครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โดยความร่วมมือของ สวทช NSTDA BIOTEC ผลปรากฏว่าได้รางวัล มา 3 รางวัล จากส่งทั้งหมด จำนวน 5 โครงงาน
1.รางวัลระดับ ดาวทอง ได้แก่โครงงาน การทำโอเอซิสด้วยวัสดุธรรมชาติ ลดมลพิษทางอากาศ
คณะผู้จัดทำ เด็กหญิงอริสรา สิงห์น้อย เด็กหญิงสุธินี ยืนยง เด็กหญิงจิรากร ศรีใจแก้ว
มีนายอภินพ ธนะสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. รางวัลระดับ ดาวทอง ได้แก่โครงงาน น้ำยาสมุนไพรไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
คณะผู้จัดทำ เด็กชายอังณุกุล ธนะสาร เด็กชายสมพงษ์ สิทธิ เด็กหญิงแพรพลอย เป็งศิริ
มีนายอภินพ ธนะสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3.รางวัลระดับ ดาวเงิน ได้แก่การประดิษฐ์ถังอบเนื้อปราศจากควันเพื่อสุขภาพ
คณะผู้จัดทำ เด็กชายนฤดม แสงศรีรุ้งเพชร เด็กชายพีระวัฒน์ ธรรมแงะ เด็กชายเจษฎา แสงปัญญา
มีนายอภินพ ธนะสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 
 
 
   

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 57 หมู่ 3 บ้านนาเม็ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5334-8123 โทรสาร 0-5334-8123
E-mail naboon2006@hotmail.com